Featured post

Notes on importing and meshing IGESs with ANSYS

Tran Thai Duong

These following notes and ideas are my personal experiments, may be wrong or not comfortable to you. So, just consider them references and feel free to discus.

1. Introduction

When working with ANSYS Classic, I prefer generate geometry models directly in ANSYS environment. Most of mechanical and civil models can be created using top-down or bottom-up style. Depend on the physic characters of real model; you must first decide which element type to use (beam, shell, solid …), then create corresponding FE model (lines, areas-surfaces, volumes). Good decisions will help reducing your time. Continue reading

Căn chỉnh hình ảnh trong MS Word bằng phím tắt

Trần Thái Dương

Một văn bản có tính qui phạm cao (như tiểu luận, đồ án, luận văn…) cần được trình bày rõ ràng, mạch lạc và có bố cục hợp lý. Thông thường, ta sẽ cần chèn (Insert) rất nhiều hình ảnh vào văn bản. Việc căn chỉnh độ lớn của các hình ảnh một cách thủ công rất mất thời gian và không chính xác. Hướng dẫn sau sẽ giúp các bạn căn chỉnh kích thước các hình ảnh một cách nhanh chóng và chính xác, đồng thời giúp các bạn biết cách tạo một Macro như thế nào.

Continue reading

Khảo sát quá trình cán tạo hình phôi kim loại

Trần Thái Dương

Khảo sát quá trình cán dọc, cụ thể là về những vấn đề sau:

–         Sự thay đổi của hệ số giãn dài và hệ số giãn rộng.

–         Trường phân bố ứng suất và biến dạng trên phôi.

–         Sự thay đổi của ứng suất tương đương lớn nhất.

–         Sự thay đổi của phản lực lên trục cán.

Những hiểu biết trên sẽ giúp ta có những quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn chế độ cán để có thể cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất cán.

Continue reading